Polityka dotycząca cookies

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

1. Administrator danych Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MUCOLD z siedzibą w Ustroniu (43–450) przy ul. Wodnej 13 (dalej: „my”). Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami.  

2. Kategorie danych osobowych  W celu wykonania umowy przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę, adres kontaktowy, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres kontaktowy), numer PESEL lub numer NIP. Klienci mogą również podać adres email i numer telefonu kontaktowego.

3. Źródła danych Dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od klientów w momencie zawierania umowy. Możemy jednak pozyskać dane również ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak: KRS, CEIDG, baza GUS, Panorama Firm, książki telefoniczne. Jeśli tak będzie, poinformujemy klienta o tym w ciągu 30 dni od pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie (w zależności, co nastąpi wcześniej).

4. Cel gromadzenia danych Dane klientów są nam potrzebne by • zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),

• dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,

• badać satysfakcję i opinię klientów,

• móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,

• rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk,

• prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach), wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności i oferowanych przez nas produktów i usług. Po wyrażeniu dodatkowej i dobrowolnej zgody klienta możemy również

• przedstawiać klientom informacje handlowe i marketingowe na temat naszych towarów lub usług za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

5.    Ujawnianie danych osobowych W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia danych osobowych klienta następującym grupom odbiorców:

• naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym dane osobowe klienta będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,

• podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,

• innym odbiorcom danych – naszym doradcom prawnym i podatkowym, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,

• sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

6.    Okres przechowywania danych osobowych Będziemy przechowywać dane osobowe klienta przez okres trwania umowy z nim zawartej oraz przez okres, w jakim klient mogłby wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać dane klienta do chwili złożenia przez niego sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

7.    Prawa osoby, której dane są przetwarzane Klient posiada prawo do:

• żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych klienta na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas tych danych w celach marketingu bezpośredniego,

• wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z szczególną sytuacją klienta – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać dane osobowe klienta w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,

• przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody klienta.

8.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest zgoda klienta, wówczas posiada prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.    Dane kontaktowe Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: sekretariat.bis@mucold.pl albo pisemnie na nasz adres: MUCOLD, ul. Wodna 13, 43-450 Ustroń.

 

 

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

 

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez MUCOLD Musioł Feliks z siedzibą w Ustroniu.

I. Definicje
 1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 2. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.mucold.pl.
 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych
   • i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
pixel